Treball de Fi de Màster

L’objectiu del Treball de Final de Màster és profunditzar en l’estudi d’un tema de l’àmbit de gestió administrativa. Conèixer i aplicar els principis i metodologies d’estudi i investigació: búsqueda documental, recollida, anàlisis i interpretació d’informació i dades, presentació de conclusions i redacció del treball. Aplicar les habilitats i els coneixements adquirits durant el Màster, a un tema específic d’estudi.

El tema concret del Treball Final de Màster serà triat per l’alumne, que el desenvoluparà sota la Direcció d’un/a Professor/a del Màster. Aquest últim s’encarregarà de tutoritzar al/la alumne/a sobre la matèria concreta triada, aconsellant-lo sobre la bibliografia més rellevant, així com orientant-lo sobre la legislació i la jurisprudència relacionades, etc.

El Treball haurà de ser un estudi sobre una qüestió concreta que s’hagi analitzat en alguna de les assignatures cursades durant el Màster i mitjançant el qual es puguin plasmar els coneixements i competències adquirides, des d’un punt de vista multidisciplinari. A més a més, serà un treball en el que s’haurà emprat el material aconsellat pel Director/a del mateix i que contarà amb unes conclusions.

Els mètodes d’investigació utilitzats seran els propis de l’àmbit jurídic, si el treball és de perfil més jurídic, com per exemple, un estudi legislatiu, jurisprudencial o d’ambdós , en relació amb una matèria. També s’admet l’és de mètodes d’investigació empírics en cas de treballs articulats en torn a una realitat social o econòmica, i a les seves conseqüències en el marc del desenvolupament professional de la gestió administrativa. O el mètodes del cas, quan el treball consisteixi en el desenvolupament i solució d’un expedient fiscal, laboral o administratiu (real o fictici). 

Per la realització del Treball de Final de Màster es tindrà en compte la següent temporització (aproximada):

Novembre

Enviament de preferències d'àmbit temàtic per part de l'alumnat.

Assisgnació d'àmbit temàtic i tutor/a per part del coordinador.

Desembre

Reunió inicial amb el tutor/a: assignació de lectures inicials, selecció d'un tema dins l'àmbit assignat.

Gener

Enviament de la proposta de tema a la coordinació.

 Gener - setembre

Reunions periòdiques amb el tutor/a pel seguiment del desenvolupament del treball. 

Maig

Entrega d'un informe intermedi al tutor 

Primera quinzena de setembre

Dipòsit del treball per la defensa la segona quinzena de setembre.

Segona quinzena de setembre 

Defensa del treball

 En quan als criteris que es tindran en compte per la valoració del treball: 

  • Aspectes formals: grau de compliment de les orientacions formals i metodològiques per la presentació del treball. Defensa oral.
  • Competències i coneixements: grau d'adquisició de les competències i coneixements assignats al Màster.
  • Competències i coneixements: grau d'adquisició de les competències i coneixements associats a l'àmbit o tema escollit pel treball de Màster.

Documentació:

Normativa:

Reglament del Treball Final de Màster de la Facultat de Dret, Economia i Turisme.