Accés i admissió

Resolució de persones admeses i excloses en el 1r període de preinscripció - curs 2023-2024

Resolució de persones admeses i excloses en el 2n període de preinscripció - curs 2023-2024

Resolució de persones admeses i excloses en el 3r període de preinscripció - curs 2023/2024

El Màster Universitari en Gestió Administrativa (MGA) s’adreça amb caràcter prioritari a persones graduades en els àmbits de les ciències socials i, principalment, a graduats en Dret, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Economia i Administració i Direcció d'Empreses. Addicionalment, s’adreça a graduats en qualsevol altra disciplina. Els estudiants que provinguin de titulacions no jurídiques, hauran de cursar uns complements formatius, els quals s'ofereixen en el marc del Màster en Gestió Administrativa.

Vies d'accés als màsters oficials d'acord amb el Reial decret 822/2021
Vies Observacions

1) Títol de grau/màster espanyol o equivalent

 

2) Títol de grau/màster de l’EEES sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de màster.

 • El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster ha de comprovar que el títol de grau o equivalent dona accés als estudis de màster en el país expedidor del títol. El centre podrà demanar si s’escau el document que ho acrediti a la persona interessada.

3) Titulació homologada
 • La gestió correspon al Ministeri.
4) Títol de grau no homologat de fora de l’EEES  amb nivell de formació equivalent al títol de grau espanyol i sempre que al país expedidor del títol faculti per a l’accés als estudis de postgrau.
 • La persona interessada ha de presentar un document emès per la universitat d’obtenció del títol d’accés o per l’autoritat competent d’aquell país que acrediti que aquest títol permet accedir en el país expedidor del títol, als estudis de nivell de postgrau universitari.

 • La gestió correspon a la Universitat de Lleida. El coordinador o coordinadora del màster i la Comissió d’Estudis del màster han de comprovar aquests requisits abans de fer la proposta d’admissió dels estudiants amb titulació no homologada.

 • L’accés per aquesta via no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ de què està en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que cursar el màster, atès que, si s'escau, per a l’exercici de la professió es podrà requerir l’homologació del títol d’accés al màster.
5) Estudis de grau espanyol sense finalitzar
 • Com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS.

 • Amb caràcter excepcional es pot acceptar l’accés al màster, amb una matricula condicionada, a estudiantat amb crèdits pendents d’un grau espanyol (com a màxim TFG i 9 crèdits ECTS). Això serà possible únicament si al finalitzar el segon o posteriors períodes de preinscripció, si s'escau, existeixen places vacants un cop matriculat tot l'estudiantat amb el grau finalitzat.

Criteris d’admissió i procés de selecció:

Les condicions d’accés i criteris d’admissió al MGA s’estableixen de conformitat amb els arts. 16 i 17 del Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010. Amb caràcter general, són requisits d’accés:

 1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti, al país en què s’hagi expedit el títol, a l’accés a ensenyament de màster.
 2. Podran també accedir al MGA els titulats d’acord amb sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense haver d’homologar els seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de Lleida que aquests acreditin un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris espanyols i que facultin al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyament de postgrau. L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que estigui en possessió de l’interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar l’ensenyament de màster.
 3. Els alumnes provinents de sistemes universitaris estrangers han d'acreditar un nivell B2 de llengua castellana. En cas de no poder acreditar-ho, s'haurà de superar una prova de nivell. 

El procés de selecció dels alumnes per a la seva admissió al MGA es durà a terme d’acord amb els següents criteris:

 1. Es donarà prioritat als sol·licitants que estiguin en possessió d’una Llicenciatura o Grau en els àmbits de Dret, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials i Ciències Sociològiques i Socials. En cas que el nombre de sol·licitants que estiguin en possessió d’aquests títols fos superior al nombre de places ofertes, en el procés de selecció es valoraran els següents aspectes (per la qual cosa serà necessari aportar un currículum vitae):

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):
        Aprovat .................1
        Notable .................2
        Excel·lent ..............3
        Matrícula d'Honor ...4
b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts
c) Experiència laboral: fins a 1 punt.
d) Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col·laboració docent, etc.): fins a 2 punts.
e) Entrevista personal: 1,5 punts.         

Si dos o més sol·licitants obtinguessin una puntuació idèntica i només restés lliure una plaça aquests hauran de realitzar una prova d’accés consistent en qüestions generals de l’ordenament jurídic espanyol, així com també hauran de resoldre un cas pràctic i exposar-lo oralment. Serà seleccionat/ada el/la alumne/a que obtingui la millor puntuació, que resultarà de la mitjana aritmètica de la qualificació obtinguda en cadascuna de les proves.

 1. Si el nombre d’alumnes sol·licitants que estiguin en possessió d’alguna de les titulacions esmentades en el punt anterior fos inferior al nombre de places disponibles s’admetran alumnes que estiguin en possessió d’altres titulacions de llicenciatura o grau. En el procés de selecció dels i les alumnes provinents d’aquestes altres titulacions es valoraran els següents aspectes:

a) Expedient acadèmic (fins a 4 punts):
        Aprovat .................1
        Notable .................2
        Excel·lent ..............3
        Matrícula d'Honor ...4
b) Estar en possessió d'altres titulacions: diplomatura, llicenciatura, grau, màster oficial, doctorat: fins a 1,5 punts
c) Experiència laboral: fins a 1 punt.
d) Altres mèrits (coneixements acreditats d'idiomes, publicacions, col·laboració docent, etc.): fins a 2 punts.
e) Entrevista personal: 1,5 punts.    

Si dos o més sol·licitants obtinguessin una puntuació idèntica i només quedés una plaça s’efectuarà una prova d’accés consistent en qüestions generals de l’ordenament jurídic espanyol. Serà seleccionat/ada l’alumne/a que obtingui la millor puntuació.

En tot cas, serà la Comissió d’Estudis del Màster en Gestió Administrativa, formada per el/la coordinador/a del Màster en Gestió Administrativa i dos professors que imparteixin docència en el mateix – un, en representació del Departament de Dret Públic i l’altre en representació del Departament de Dret privat -, la que valori les sol·licituds i admissions. En aquells casos en què pogués sorgir algun dubte pel que fa a la seva admissió, serà la Comissió de Postgrau de la Facultat de Dret la que resoldrà sobre la mateixa.

En el cas dels estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de la discapacitat, el sistema i procediment d’admissió inclourà els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius. 

Més informació

Calendari de preinscripció i matrícula - curs acadèmic 2024/25

PRIMER TERMINI

- Preinscripcióde l’1 de març al 7 de juliol de 2024

Resolució: 23 de juliol de 2024

- Matrícula: 30 i 31 de juliol de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats):
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 10 i 11 d'octubre de 2024

SEGON TERMINI (en el supòsit que quedin places vacants)

- Preinscripció:

Màsters amb places vacants després de la preinscripció del primer termini: del 9 de juliol al 1 de setembre de 2024

Màsters amb places vacants després de la matrícula del primer termini: de l'1 d'agost al 1 de setembre de 2024

- Resolució: 17 de setembre de 2024

- Matrícula: 24 i 25 de setembre de 2024

- Matrícula de la doble especialitat per aquells alumnes que ho volen fer en un curs acadèmic (màsters amb 2 o més especialitats): 
26 de setembre de 2024, prèvia consulta a l’adreça fdet.master@udl.cat

- Modificacions de la matrícula: 3 i 4 d'octubre de 2024

 

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Podeu consultar els màsters amb la preinscripció oberta AQUÍ.

La preinscripció s’haurà de fer per Internet: http://www.udl.cat/ca/estudis/poficials_preinscripcio/

La matrícula i la modificació de matrícula es podrà fer pel sistema d’automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre demanant cita prèvia. Accés per Internet estarà obert durant les dates indicades: automatricula.udl.cat