Objectius i competències

L’objectiu del Màster és formar professionals altament qualificats per al desenvolupament de les funcions pròpies del gestor administratiu. Les competències que s’adquireixen i es desenvolupen mitjançant el programa per part de les persones titulades en el MGA són les que es relacionen a continuació: 

 

Competències específiques

 1. Capacitat per a informar, aconsellar i assessorar professionalment a tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 2. Capacitat per a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 3. Capacitat per a dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 4. Capacitat per a anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades. 
 5. Aplicar les diferents tècniques de resolució convencional de conflictes en matèries pròpies de l’exercici professional de la gestió administrativa com a via alternativa a la jurisdiccional.
 6. Capacitat de plantejar diverses alternatives davant d’un problema jurídic o econòmic, saber jerarquitzar-les i prendre decisions per a arribar a una solució adequada a les necessitats del client. 
 7. Identificar i saber dur a terme els tràmits administratius, notarials i registrals que corresponguin als àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

  

Competències generals 

 1. La persona titulada en el màster és capaç d’assumir la responsabilitat del seu procés formatiu, del seu propi desenvolupament professional i de la seva especialització en l’àmbit de l’assessorament i gestió administrativa.
 2. La persona titulada en el màster és capaç de dur a terme processos d’anàlisi, síntesi i aplicació dels sabers de la pràctica. És capaç de prendre decisions i d’adaptar-se a situacions no ideals.
 3. La persona titulada en el màster és capaç de realitzar un exercici crític i d’autocrítica. És capaç de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques de l’àmbit professional corresponent.
 4. El titulat en el màster és capaç d’adoptar actituds i processos creatius i d’emprenedoria. És capaç també de formular, dissenyar i gestionar projectes i de buscar i integrar nous coneixements.
 5. El titulat és capaç de valorar l’impacte social i mediambiental d’actuacions en el seu àmbit.
 6. Els titulats en el màster són capaços de col·laborar i cooperar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals, i de contribuir a un projecte comú

   

Competències bàsiques 

 1. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en el context de la investigació.
 2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 3. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i d’enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, coneixements i raons últimes que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera en gran part autodirigida o autònoma.